SEMACH - Výroba plošných spojů

Obchodní podmínky

Odkaz na dokument : obchodni.pdf

Obchodní podmínky firmy Semach - plošné spoje

Přijetí zakázky

Každá přijatá objednávka je potvrzena emailem zasláním potvrzení objednávky, která nahrazuje kupní smlouvu. Dále je jí přiděleno zákaznické číslo a výrobní formulář je umístěn na server k dalšímu sledování výroby. Zákazník je po zahájení výroby informován o všech technických parametrech a orientační ceně a při odesílání o expedici z výroby. Informace získané z Internetu, tedy provedení a cena jsou však pouze orientační, nejsou do fakturace závazným podkladem a můžou se změnit v průběhu výroby především o změnu počtu kusů, zkrácení lhůty, dopravné atp. Pokud bude nutno zastavit výrobu na přání zákazníka, budou vyúčtovýny vzniklé náklady.

Zakázka je zpracována podle dodané objednávky. Zadavatel je povinen sdělit všechny informace nutné ke korektní výrobě, nejlépe podle požadavků v rubrice zakázka. Chyby vzniklé nesdělením důležitých informací jsou na riziko zadavatele a technologie neuvedené v objednávce jsou vyrobeny ve standardním provedení. Zadavatel je při předání objednávky srozuměn s našimi cenami, technologickými a obchodními požadavky. Průběh výroby a dodávky se řídí těmito obchodními podmínkami a potvrzením objednávky se uvádí v platnost. Při opakované výrobě uveďte kód desky.

Výrobce plošných spojů má právo upravit objednávku zadavatele v těch bodech objednávky, které jsou z technických důvodů nereálné, jako je např. počet plošných spojů, které nesouhlasí s celým násobkem přířezů, aplikovat masku na dps, které ji nemají objednánu a jde přitom o tenké spoje s HALem, kdy vznikají zkraty na motivu atp.

Dodací lhůty

Expresní termíny jsou bez doby doručení v pracovních dnech a není možné vyrobit plošné spoje s technologiemi které děláme v kooperaci. Přirážku účtujeme pouze při dodržení termínu. Standardní termíny jsou bez doby doručení v pracovních dnech a jsou pouze orientační. Naše specializace je na expresní zakázky, vzhledem k omezené výrobní kapacitě může při zahlcení výroby expresy dojít k posunu běžných termínů. Po dohodě lze však termíny velice rychle napravit. Dodací lhůta se tak může o několik dní lišit, zvláště pokud jsou v ní kooperační činnosti. Tyto se provádějí podle našich možností s přihlédnutím k efektivitě výroby.

Vyúčtování zakázky

Vyrobené plošné spoje jsou zákazníkovi dodány dohodnutou formou a je přiloženo vyúčtování zakázky, které je i definitivní podobou archívu na Internetu. Splatnost faktury, pokud není placena dobírkou nebo hotově je 30 dní a penalizační sazba je 0,05 % denně. Zboží zůstává našim majetkem, dokud nedojde k celkové úhradě.

Zahájení výroby

Zahájení výroby začíná následující den po dodání kompletních dat a objednávky. Výjimku mají expresní zakázky 4, 8, 24 a 48 hodin, kde při dodání dat do 12.00 hodin akceptujeme i den přijetí dat.

Dodávané množství

Většinou vyrábíme o něco více desek jako rezervu pro chyby ve výrobě. Konečné dodané množství se tak může lišit a může být jak mírně nižší, tak vyšší. Problémy vzniklé tímto stavem je nutno konzultovat individuálně.

Materiálová kompatibilita

Všechny námi používané materiály jsou certifikované a kompatibilní s produkty, jež jsou nezbytné pro další zpracování plošných spojů. Je však nezbytné ověřit, zda použité chemikálie nenarušují strukturu našich materiálů a nezpůsobí tak jejich poškození. Na takovéto vady se nemůže vztahovat záruka, nicméně jsme ochotni je řešit s co nejmenšími výslednými škodami.

Ekologické parametry

Většina našich produktů a technologických procesů je v souladu s moderními přístupy k životnímu prostředí a odpovídají příslušným normám.

Standardní parametry zpracovávaných materiálů

Tloušťka laminátu 1,5 mm, tloušťka mědi neprokovené 35 um a prokovené 18 um, barvy masky zelená a potisku bílá.

Výrobní parametry

Neprokovené dps: max. velikost přířezu 450 x 900 mm, min. šířka spoje a mezery 0,17 mm (7 mil), min. otvor 0,6 mm, minimální ploška 1,0 mm (40 mil). Prokovené dps : max. velikost přířezu 360 x 500, min. šířka spoje 0,17 mm (7 mil), min. otvor 0,5 mm, minimální ploška 1,0 mm (40 mil).

Velikost přířezu

Minimální účtovaná velikost přířezu i zakázky je 100 mm x 100 mm - 1 dm2. Realizovanou velikost zvolí výrobce - firma Semach podle optimálního využití materiálu a produktivity výrobu s přihlédnutím k výhodnosti pro zákazníka. Maximální velikost je 450 mm x 999 mm podle potřeb zákazníka.

Daňové sazby

Ceny jsou bez DPH ve výši 19 %, jejíž jsme plátci, pro neplátce dohoda.

Kooperační technologie

jsou bez garance dodržení dodací lhůty a jsou to jmenovitě : zlacení imersní i konektorové, elektrické testování a HAL. V doplňkových službách návrhy motivů a osazení finálních plošných spojů.

Garance vyrobitelnosti

Naše koncepce výroby a z ní vyplývající ceny jsou postaveny na co nejnižší ceně nejenom za samotný plošný spoj, ale i za přípravu. Ta obsahuje pouze nezbytné kroky k technickému zajištění vyrobitelnosti plošného spoje. V této ceně tudíž nemůže být obsažena poměrně pracná a nákladná kontrola izolačních mezer, velikostí plošek a poměru k vrtákům, textový nápis definující orientaci jednotlivých hladin atp. Veškeré chyby vniklé nesprávným návrhem plošného spoje, dodáním neúplných dat nebo nedokonalou kontrolou ze strany zadavatele a jejich důsledky tedy nemůžou být předmětem případné reklamace a pokud k ní dojde, berte prosím tuto skutečnost na zřetel.
Plná záruka je garantována pouze v případě dodržení výše uvedených parametrů podrobněji specifikovaných v ceníku i na Internetu a tedy nutných pro kvalitní vyrobitelnost plošného spoje u naší firmy !

Záruka

Záruka na dodané plošné spoje je 24 měsíců ode dne dodání a vztahuje se na vady elektrické (přerušení či zkraty, podleptání či podsvícení, vodivost prokovených otvorů) a na vady mechanické (jiné průměry otvorů, mimotoleranční vrtání, stříhání, drážkování) dále na pájitelnost desek (zde je záruční doba odlišná podle typu povrchu) a na obecné chyby vyniklé ve výrobě (odlišný počet kusů atp.). Nevztahuje se však na zakázky, u kterých nebyly dodrženy požadované technologické parametry nutné pro výrobu ! Pokud plošný spoj nevyhovuje v kterémkoli z uvedených parametrů, vzniká nárok na reklamaci a po dohodě je buď bezplatně vyroben nový plošný spoj nebo vrácena finanční částka. V každém případě musí být předmětem reklamace vrácení vadného zboží spolu se záručním listem pro zhodnocení chyb ve výrobě. Naše firma nese zodpovědnost výhradně za samotný plošný spoj do výše jeho prodejní ceny a případné vady vzniklé pouze při jeho výrobě a nevztahuje se za vícenáklady mimo tuto výrobu, pokud nebylo dohodnuto jinak. V případě prokázané následné zodpovědnosti, která převyšuje prodejní cenu výrobku, je tato zodpovědnost vyrovnána podle podmínek našeho komerčního pojištění. Ve sporných případech se rozhodnutí o zodpovědnosti řídí zákony České republiky. Ze záruky jsou vyjmuty závady způsobené hrubým a neodborným zacházením, nebo nedodržením skladovacích či přepravních podmínek.Uplatnění reklamace se provádí u výrobce to vždy písemně, reklamačním protokolem s popisem vady a s náležitostmi.

Výrobní tolerance

stříhání +-0,5 mm, vrtání +- 0,1 mm, frézování +- 0,25 mm a drážkování +-0,30 mm, min. výsledné okruží pájecí plošky otvoru 0,1 mm. Další podrobnosti na našich internetových stránkách.

Prohlášení CE

Potvrzujeme tímto, že plošné spoje vyráběné firmou Jiří Riedel - Semach jsou obecně použitelné výrobky, které v dodávaném stavu nemají žádné elektrotechnické vybavení a nejsou to tedy elektrická zařízení nízkého napětí ve smyslu nařízení vlády 169/1997 Sb. a nevztahuje se na ně směrnice EU číslo 73/23/EHS. Proto na tyto výrobky výrobce Jiří Riedel - Semach prohlášení nevydává.

Prohlášení o shodě

Potvrzujeme tímto, že plošné spoje vyráběné firmou Jiří Riedel - Semach odpovídají zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 171 a 173/97 Sb. a vydáváme tímto prohlášení o shodě podle ČSN 35 9002, ČSN 34 6511, ČSN 35 9003, ČSN 05 5624, ČSN 03 8156, ČSN IEC 326-3, PDN 39-683-01 o technických požadavcích na výrobky.

Prohlášení RoHS

Potvrzujeme tímto, že plošné spoje vyráběné firmou Jiří Riedel - Semach jsou výrobky splňující parametry, které vyhovují směrnicím Evropského parlamentu a Rady Evropy týkající se likvidace elektrického a elektronického odpadu ( WEEE ) a restrikcím v používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ( RoHS ). Potvrzujeme, že plošné spoje vyhovují Směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních dle nařízení RoHS 2002/95/ES.

Výrobce

Jiří Riedel, Nerudova 8 / 652, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. +420 571 615 518, +420 603 811 933, fax +420 571 614 396.

Copyright © 2008 SEMACH | All Rights Reserved

Štítky: